Politika varstva osebnih podatkov

Politika varstva osebnih podatkov

 

S politiko varstva osebnih podatkov vas obveščamo o tem, kakšne osebne podatke zbiramo, s kakšnimi nameni in na kakšen način jih uporabljamo, kdo smo in kakšne so vaše pravice. To pismo služi predaji informacij, o katerih je govora v členu 13 (1 i 2) Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta 2016/679 z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) naprej poimenovanega „GDPR”, ki obvezuje od 25. maja 2018.

Spodaj podane informacije so izjemno pomembne, zato vas prosimo, da si jih natančno preberete.

 

Kdo je upravljavec vaših osebnih podatkov?

 

Upravljavec, torej subjekt, ki odloča o tem, kako bodo vaši osebni podatki uporabljeni, je FAKRO sp. z o.o., vpisan v register podjetij, ki ga vodi Regionalno Sodišče za Kraków-Śródmieście v Krakowu, XII Gospodarski oddelek državnega sodnega registra pod št. KRS 0000110248, št. NIP 7341001487, št. REGON 490008737, z osnovnim kapitalom 51 125 000,00zł (v nadaljevanju „mi”)

Lahko nas kontaktirate:

 

S kakšnim namenom in na kakšni osnovi uporabljamo vaše osebne podatke?

 

Vaše osebne podatke, pridobljene ob sklenitvi pogodbe oz. v času njenega trajanja, uporabljamo za sledeče namene:

 1. za realizacijo namenov na podlagi vašega soglasja- (pravna podlaga: člen 6 [1 a]) GDPR npr.:

 1. sklenitev in izvajanje pogodbe, ki nas obvezuje - (pravna podlaga: člen 6 [1 b]) GDPR npr.:

 

 1. realizacije obveznosti, ki je potrebna za izpolnjevanje zakonske obveznosti upravljavca – (pravna podlaga: člen 6 [1c]) GDPR npr.:

 

 1. realizacije naših t.i. zakonsko utemeljenih interesov – (pravna podlaga: člen 6 [1 f]) GDPR npr.

 

Ali je deljenje osebnih podatkov nujno?

 

Deljenje vaših osebnih podatkov je popolnoma prostovoljno. Od vas zahtevamo le osebne podatke, ki so nujno potrebni za sklenitev in izvajanje pogodbe, v zvezi z vsako transakcijo. Če nam ne boste zaupali nujnih osebnih podatkov, žal z vami ne bomo mogli skleniti pogodbe, posledično pa začeti sodelovanja. Če bodo pravne določbe, npr. zaradi davčnih razlogov, od nas zahtevale druge potrebne podatke, bo to nujno potrebno, da z nami začnete ali ohranite sodelovanje. Deljenje osebnih podatkov za namene neposrednega marketinga je prostovoljno – še posebej pa to ne pogojuje sklenitve ali izvajanja pogodbe.

 

 

Komu lahko posredujemo vaše podatke?

 

Podjetje dostop do vaših podatkov lahko omogoči:

 1. našim delavcem in sodelavcem, ki morajo imeti dostop do podatkov, da bi lahko izvajali naše obveznosti;

 2. subjektom, ki v našem imenu obdelujejo podatke , in ki sodelujejo pri izvajanju naših dejavnosti:

 1. našim agentom, reklamnim agencijam in drugim posrednim subjektom v prodaji naših storitev ali organizaciji marketinških akcij,

 2. tistim, ki upravljajo z našimi teleinformacijskimi sistemi ali nam omogočajo dostop do teleinformacijskih orodij,

 3. Podizvajalcem, ki nas podpirajo pri izvajanju pogodbe, ki nas obvezuje do vas, npr. pri storitvah korespondence v procesu podpore strankam,

 4. subjektom, ki nam zagotavljajo storitve svetovanja, konzultacij, revizije, oziroma pravno, davčno ali računovodsko pomoč.

 

 1. drugim upravljavcem podatkov, ki podatke obdelujejo v svojem imenu:

 1. našim agentom, reklamnim agencijam in subjektom, ki sodelujejo pri organizaciji marketinških akcij ali pri podpori strankam – z namenom poravnave nadomestil, ki jim pripadajo,

 2. subjektom, ki opravljajo poštno ali kurirsko dejavnost,

 3. subjektom za izterjavo dolgov – v primeru, da do roka ne poravnate plačil računov, ki smo vam jih izdali,

 4. subjektom, ki vodijo plačilno dejavnost (banke, plačilne inštitucije) – z namenom izvajanja povrnitev za vas, z namenom zagotovitve delovanja storitve Neposredne Bremenitve,

 5. Subjektom, ki z nami sodelujejo pri storitvah računovodskih, davčnih – v obsegu, v kakršnem bodo postali administratorji podatkov.

 

 1. državnim organom, npr. sodišču, državnemu tožilstvu, davčnim organom

 

Ali bodo vaši podatki šli izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP)?

 

V tem trenutku ne načrtujemo predaje vaših podatkov izven EGP.

 

Kako dolgo lahko hranimo vaše podatke?

 

V primeru koriščenja vaših podatkov na podlagi soglasja, vaše osebne podatke uporabljamo do trenutka njegovega umika ali odstopa od namenov, ki so bili z njegovo pomočjo doseženi.

 

Pri transakcijah, povezanih z izvajanjem pogodbe, v obdobju trajanja izvajanja transakcije in v obdobju, v katerem se lahko vložijo zahtevki v zvezi z izvajanjem pogodbe, sklenjene kot posledice transakcije, največ 3,5 leta od datuma izvedbe teh transakcij ali v obdobju njene pravnomočnosti.

 

V povezavi z izvajanjem pravnih določb bodo vaši osebni podatki hranjeni v obdobju, ki je določeno v predpisih, npr. davčnih.

 

V obdobju, v katerem lahko nosimo pravne posledice zaradi neizpolnjevanja obveznosti, npr. prejmemo denarno kazen od državnih uradov, bomo hranili vaše osebne podatke.

 

Na čem temelji avtomatično sprejemanje odločitev?

 

Na podlagi vašega soglasja lahko vaše podatke uporabimo za profiliranje. Vendar pa sprejemanje odločitve ne bo nastopilo v avtomatizirani obliki in to ne bo za vas imelo nobenih pravnih posledic oziroma ne bo na podoben način bistveno vplivalo na vašo situacijo.

Profiliranje osebnih podatkov temelji na obdelavi podatkov (prav tako na avtomatiziran način) ter na njihovi uporabi za ocenitev nekaterih informacij o vas, še posebej za analizo osebnih preferenc oziroma zanimanj.

 

Kakšna pooblastila vam pripadajo?

 

 1. Pripadajo vam naslednje pravice, povezane z našo obdelavo vaših osebnih podatkov:

 1. naše obdelave vaših podatkov za marketinške potrebe, pri tem tako imenovanemu profiliranju (tj. nasprotovanju, da vam posredujemo informacije o naših promocijah, ponudbah, izdelkih, pri tem storitvah, akcijah in dogodkih, pri tem posebnih ponudbah), pri čemer nam po vložitvi takšnega nasprotovanja ne bo več dovoljeno obdelovati vaših osebnih podatkov za marketinške namene;

 2. Naše obdelave vaših osebnih podatkov z nameni, ki izvirajo iz t.i. z zakonitih interesov, ki so iz naše strani realizirani – zaradi razlogov, povezanih z vašo specifično situacijo.

 1. Svoje pravice, omenjene pod točko 1 lahko uveljavljate kadarkoli, ko nastopite s primernim zahtevkom.

 2. Z zahtevki, opisanimi pod točko 1, lahko pristopite do našega inšpektorja za osebne podatke, v skladu s podanimi kontaktnimi informacijami.

 3. Obvezuje nas, da vam posredujemo informacije o ukrepih, ki smo jih sprožili glede na zahtevke, o katerih je govor pod točko 1, brez nepotrebne zakasnitve, v vsakem primeru pa v obdobju enega meseca od prejema zahtevka.

V primeru potrebe lahko obdobje, o katerem pišemo zgoraj, podaljšamo za nadaljnja dva meseca glede na zapleten značaj zahtevka ali število zahtevkov.

Vseeno pa vas moramo v obdobju enega meseca od prejema vašega zahtevka obvestiti o podaljšanju obdobja z navedenimi razlogi zanj.

 1. Če ne bomo sprožili ukrepov v zvezi z vašimi zahtevami o katerih je govora pod točko 1, vas bomo takoj – najpozneje pa v obdobju enega meseca po prejemu zahtevka, obvestili o razlogih za neukrepanje in možnost vaše vložitve pritožbe pri predsedniku Urada za varstvo osebnih podatkov in uporabi sredstev pravnega varstva pred sodiščem.

 2. Če bomo imeli upravičene dvome, ki se tičejo vaše identitete, vas lahko v zvezi z vložitvijo zahtevka prosimo, da nam zagotovite dodatne informacije, ki so nujno potrebne za njeno potrditev.

 3. V pisni obliki vam bomo posredovali informacije, o katerih govorita točki 4-6 zgoraj, po našem izboru:

 1. podate vašo zahtevo v elektronski obliki in ne želite, da vam informacije posredujemo v drugačni obliki – takrat vam informacije posredujemo na e-poštni naslov, ki ste nam ga podali;

 2. zahtevate, da vam ustno posredujemo informacije, vašo identiteto pa bomo potrdili na drug način – takrat vam posredujemo informacije ustno.

 1. Vsa komunikacija in ukrepi, ki jih bomo sprožili v povezavi z vašimi zahtevki, o katerih je govora pod točko 1 zgoraj, je brezplačna. Če pa bodo vaše zahteve očitno neupravičene ali pretirane, npr. zaradi stalnega značaja, bomo lahko:

 1. Vsakega prejemnika, ki smo mu razkrili vaše osebne podatke, bomo obvestili o zahtevku popravka ali dopolnitve ali izbrisa ali omejitve obdelave vaših osebnih podatkov, ki smo ga izvedli zaradi zahtevka, ki ste nam ga posredovali. Teh informacij ne bomo morali posredovati le takrat, kadar se to izkaže za nemogoče (npr. likvidacija podjetja) ali bi to zahtevalo nesorazmerno velik napor (podatki so bili razkriti pred mnogimi leti in kljub poskusom nismo uspeli navezati stika s prejemnikom).

 2. Na vašo zahtevo vas bomo obvestili o prejemnikih, ki smo jim posredovali podatke o popravku ali odstranitvi ali omejitvi obdelave vaših osebnih podatkov, pa tudi o prejemnikih, ki jih o tem nismo uspeli obvestiti.